អ្នករើសរ៉ុក

  • 4UQL-1600III Rock picker

    4UQL-1600III ឧបករណ៍ជ្រើសរើសរ៉ុក

    ថ្មនៅក្នុងដីស្រែនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រាក់ចំណូលនៃការដាំហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវានឹងធ្វើឱ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ម៉ាស៊ីនដាំដុះម៉ាស៊ីនគ្រប់គ្រងវាលនិងម៉ាស៊ីនប្រមូលផល។ មានថ្មជាច្រើននៅលើទឹកដីជាច្រើននៅភាគខាងលិចឆៀងខាងលិចនិងខាងជើងនៃប្រទេសរបស់យើង។